Terms and conditions on Bulgarian


Политика за сигурност

 

Въпреки, че CMDR COE е международна организация, акредитирана от Северноатлантическия съвет на НАТО и не прилага автоматично разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR), при създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на този регламент като по този начин се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на предоставените лични данни .

Политиката за поверителност представлява набор от принципи и правила за гарантиране на правна сигурност за защита на данните на гражданите. Тези правила дават възможност за по-големи права за гражданите, например правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г. При необходимост ще се актуализира периодично на този сайт.

Политиката за поверителност е свързана с данните, подлежащи на персонално идентифициране, които се споделят чрез поддържания от нас уеб сайт. Тя описва възможностите, правата и изборите, които имате във връзка с личните данни, които съхраняваме. Ще ви бъдат предоставени контакти с лицето, което отговаря за поверителността на данните и третирането им.  Това са имена, имейл адреси, заемана длъжност, телефони за контакт - данни, които се събират при регистрация за участие в мероприятия, организирани от CMDR COE.

За да можете да се регистрирате за някое от нашите събития, вие собственоръчно трябва да се съгласите с политиката за поверителност на центъра.

Ако се съгласите да бъдете регистриран в общността по интереси в областта на CMDR, вие собственоръчно можете да управлявате вашите данни и да решите кои да бъдат публични, както и когато решите да не участвате повече в дейността на общността да закриете Вашият профил, при което всички Ваши лични данни ще бъдат заличени от сайта и сървъра където те са се съхранявали до сега.

 

Администратор: Ивелина Иванова

 

Какви данни събираме и обработваме?

Данните, които събираме при регистрация, използваме за предоставяне на продуктите и услугите, разработени от CMDR COE, както и за създаване и поддържане на Общност по интереси в областта на Управлението на кризи и реагирането при бедствия.

Данните, които събираме от всички потребители, използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни, както и за и избягване на зловредни действия. Например, за да избегнем присвояване на чужда електронна идентичност, за да се предпазим от хакерски атаки и др.

Какви данни събираме за всички потребители?

В сайта, който поддържаме, събираме и съхраняваме информация за всички потребители са:

  1. Имена.
  2. Имейл адреси.
  3. Заемана длъжност.
  4. Телефони за контакт
  5. Информация, която Вие собственоръчно сте въвели за да бъдете разпознаваем в общността, за което ще получите потребителско име и парола, която можете да сменяте когато поискате. Ние препоръчваме да я сменяте на всеки три месеца.

Събираме личните Ви данни, когато използвате нашите услуги или когато комуникирате с нас по телефон, мейл и всички модерни начини за общуване.

На кого предоставяме вашите данни?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайта ни, не се предоставят на други лица или компании, освен, при необходимост на наши подизпълнители, които са задължени да спазват високи нива на сигурност и поверителност. Но и в тези случаи техните служители работят под наш контрол.

Можем да предоставим информация, съхранявана при нас по причини от правен характер, ако  достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, или когато се представя пред компетентни органи, за да се защити правния интерес на CMDR COE или на други потребители при наличие на правен спор.

Има ли възможност данните ви да попаднат в трети страни?

Предоставените от вас данни не се предоставят на трети страни.

Как защитаваме вашите данни?

Достъпът до информация, която може да ви идентифицира е ограничен до служители на CMDR COE и е прецизиран физически, електронно и процедурно до необходимото, за да бъдат в състояние да осъществяват работните си ангажименти.

Криптираме много от услугите си посредством SSL. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите. Това обаче не винаги е достатъчно за възпрепятстване на злонамерени атаки и сривове.

Колко време съхраняваме информацията?

За регистрираните потребители данните се съхраняват от регистрацията до срока й на валидност, или до необходимите срокове, необходими за защита на CMDR COE и другите наши потребители при законни претенции, както и да можем да отговорим на законово обосновани запитвания от компетентни  органи, или до момента в който потребителя реши да прекрати своето участие в общността по интереси.

За всички потребители се съхраняват данни и активности за срока, необходим за гарантиране на функционалностите и сигурността на предоставяните услуги.

За всяко наше мероприятие се изисква регистрация. Ако желаете да участвате в него, но не желаете да бъдете в общността по интереси, тогава Вашите данни се изтриват автоматично от системата след 60 дни от завършване на мероприятието.

Какви права имате по отношение на данните ви, обработвани от нас?

Задължаваме се да окажем достъп до собствените си лични данни  при поискване. След като потърсите връзка с нас е възможно да се наложи  изясняване на допълнителни факти, за да е сигурно, че данните се предоставят наистина на Вас.

Ако се налага корекция, редът за коригиране на данните, попълвани при регистрация, е описан в менюто на профила. Ако наличните опции не са достатъчни за коригиране, можете да се свържете с нас.

Изтриване на личните данни се реализира при следните хипотези:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.

Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването – например решавате да заличите своя регистрационен профил. Тогава се скриват всички данни, свързани с вас, като след изтичане на сроковете за съхранение, се заличават напълно от системите ни.

Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.

Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ако възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни, ние сме длъжни да прекратим обработването, което ще доведе до невъзможност за предоставяне на някои от услугите ни. Единственото основание, въз основа на което можем да продължим, е за целите на установяване, упражняване или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, обработването се прекратява незабавно.

Имате право да откажете да сте субект на  профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен. Ако предлагаме услуга, която считате, че попада в тази категория, ще бъдете запитани по подходящ начин, така че да можете да приемете или откажете.

Ако считате, че правото Ви на защита на личните данни и неприкосновеност е нарушено, имате право да подадете жалба в националния надзорен орган или да потърсите защита по съдебен ред пред съответния компетентен национален съд.© 2019 CMDR COE. All Rights Reserved.